MIVA® 5100 Data Collector

MIVA® 5100 är en portabel, enkanals batteridriven datainsamlare för tillståndskontroll och balansering av roterande axlar. Den kan användas fristående eller ansluten till en PC.

I fristående läge fungerar den som en handhållen datainsamlare. När den ansluts till en PC kan den användas för bl.a. balansering på fältet. Flera enheter kan kopplas samman när man behöver samtidig datainsamling på flera mätpunkter, t.ex. vid uppstart eller utrullning av en maskin.

Fristående läge
MIVA® 5100 är enkel att använda i fristående läge. Ställ dig vid maskinen och följ nedanstående steg:

  1. Ange antal mätpunkter
  2. Ange maskinens identitet, t.ex. serienummer eller tag-nummer
  3. Placera sensorn på en mätpunkt
  4. Vrid ratten för att välja mätpunkten från menyn
  5. Tryck på ratten för att läsa av vald mätpunkt
  6. Upprepa 1-5 för alla mätpunkter på maskinen

Data lagras på ett 512 MB MMC (multimedia card) och kan analyseras senare. Efter att du samlat in alla data finns de säkert lagrade på kortet även efter att du stängt av MIVA® 5100 eller drar ut minneskortet.

Anslutet läge
Det anslutna läget är användbart för balansering på fältet och automatiserad övervakning av maskinens tillstånd. Du behöver en PC med programvaran PEMAC® och/eller ROBAL® installerad.

Sätt upp dina MIVA® 5100-enheter och koppla ihop dem med RS-485-kablar. Välj en av dem som master och de övriga som slavenheter. Anslut axelns hastighetssignaler till master och vibrationssignalerna till både master och slavarna.

I anslutet läge mäter MIVA® 5100 både övergripande vibrationshastighet (VIB) och lagerkondition (EDU). VIB är en vanlig mätparameter för att upptäcka roterande krafter och strukturella problem. EDU mäter vibrationer som förknippas med dåliga lager och växellådor. Värden för VIB och EDU visas fortlöpande på LCD-panelen. Placera sensorn på en mätpunkt och vänta på att värdena stabiliseras. Det går att ställa in frekvensområde, se tekniska data. Till exempel om du vill övervaka vibrationer i enlighet med ISO-standard bör du använda 1000 Hz för VIB.

Övervaka maskinstatus med MIVA 5100® Data Collector
MIVA®5100 och programvaran PEMAC® Download (PDL) erbjuder en kostnadseffektiv lösning för att övervaka maskinstatus. Allt du behöver göra är att samla in data på maskinerna och starta nedladdning och analys med PDL-programvaran.

Datainsamling
Samla in data från en maskin genom att för hand flytta sensorn från mätpunkt till mätpunkt. Upprepa en avläsning om du är osäker om den blev riktig. Den sist gjorda avläsningen är förvald som den som kommer att analyseras när du laddar ner datat till din PC.

Nedladdning och analys av data

Standardmaskin
MCF
Maskinkonfiguration
Q-model
Alarmvillkor
K-model
Diagnostiska modeller
L-model
Klartextmeddelanden

Data som lagrats i MIVA®5100 kan laddas ner och analyseras på en PC med programvaran PEMAC® Download (PDL). För att kunna göra analys måste maskinerna vara registrerade i PDL och maskinidentiteten måste vara länkad till en standardmaskin.

Standardmaskin
PDL använder en standardmaskin för dataanalys. En standardmaskin består av instruktioner och villkor för analys. Resultatet av analysen beror på vilken nivå standardmaskinerna är konfigurerade. PDL skapar en rapport för maskinen som beskriver:

- Om ett fel har uppstått
- Felets källa (lager, växel osv)
- Felets omfattning
- Lämplig underhållsåtgärd

Fakta om standardmaskiner
Standardmaskiner kan ha olika konfigurationsnivåer. Den grundläggande nivån erbjuder larm i enlighet med ISO vibrationsstandarder. Högre nivåer möjliggör tidigare varningar genom att sätta larmnivå i relation till maskinens normaltillstånd. Den högsta konfigurationsnivån erbjuder automatisk feldiagnos med rekommenderade underhållsåtgärder i klartext. VIKON erbjuder bibliotek med standardmaskiner som en del av PEMAC® Operation Services.

Exempel

Data insamlades på tre Alfa Laval Separatorer i en fabrik. Separatorerna är länkade till två olika standardmaskiner, med modeller för feldetektering (Q-model) och diagnos (K-model).

Nedladdning
Det första steget är att ansluta MIVA®5100 till en PC och starta PDL-nedladdning. Då kommer data att importeras och en lista visas med identiteter på maskiner som har övervakats. Listan visar även om en maskin har länkats till en standardmaskin, se fältet MachID. En maskin måste vara länkad innan den kan analyseras.

Att länka är enkelt:

  1. Peka på den maskin du vill länka och ge den ett namn
  2. Välj en standardmaskin som du vill länka till
  3. Ange plats (fabrik) där maskinen finns installerad

Analysera maskinstatus
Nästa steg är att trycka på RUN och vänta tills analysen är klar. Om ett problem uppstår under analysen kommer det att visas i loggfönstret i nedre högra hörnet. När analysen är klar kan du läsa maskinstatusen i PEMAC® Report.

Tekniska data

Batteriets livslängd 10 timmar
Vibrationssignal 1 kanal not1
Axelvarvtal 2 kanaler not2
Bandbredd 200, 500, 1000, 2000, 5000 Hz
Mättid 8, 3.2, 1.6, 0.8, 1.25 sekunder
Frekvensupplösning 2.56*BW/4096 Hz
Serieportar (COM) RS-232, RS-485
Multimedia card (utbytbart) 512 MB not3
Vikt 500 gram
Storlek 230x115x45 mm

Notering 1: ICP, AC
Notering 2: 5V/12VDC
Notering 3: När MIVA® 5100 används fristående

Kaskadkoppling (anslutet läge)
En MIVA 5100-enhet kan vara master och hantera upp till 128 slavenheter i ett RS-485-nätverk. Det möjliggör att den obalanserade svarssignalen (amplitud och fas) kan synkroniseras till hastighetssignalerna anslutna till master. Hastighetssignalen definierar 0 grader på rotorn.

Tillbehör

MIVA®5100 Field Casing är en bärväska som utöver själva datainsamlaren har plats för vibrationsgivare, hastighetsgivare, kablar och monteringsskruvar.
Monteringsskruvar är oerhört viktiga då MIVA®5100 används för tillståndsövervakning. Om du inte använder lämpliga skruvar kan du råka ut för falska larm. Monteringsskruvar finns både för att gjuta och skruva fast i maskinen.
USB-2-RS485 Adapter gör att du en PC med USB-port till ett MIVA®-nätverk med en vanlig nätverkskabel. Flera MIVA®5100 kan kopplas till nätverket. Den som är närmast PC är master. Alla övriga är slavenheter. Hastighetssensorer som ansluts till master synkroniserar datainsamling med slavarna, alltså möjliggörs samtidig datainsamling och synkronisering med en eller två oberoende roterande axlar.

Analysprogramvara
Det finns programvara tillgänglig för att analysera maskinstatus (PEMAC®) och rotorobalans (ROBAL®) utifrån data insamlat av MIVA 5100 i anslutet eller fristående läge. För mer information, se övriga produkter.

Ladda ner broschyr:

Utskriftsversion