MIVA® Master

MIVA® Master är lösningen för dem som önskar kontinuerlig övervakning av maskiner på en anläggning med möjlighet att få statusrapporter och data lokalt och över Internet. Övervakningen bygger på statistiska modeller för larmgivning och igenkänning av fel i maskinen.

MIVA® Master samlar kontinuerligt in och analyserar vibrationsdata och annan processdata. Berörda personer får fortlöpande överblick av maskinernas tillstånd och rapporter via Internet.

Optimering av modellerna erbjuds som Internet-tjänster av VIKON. Uppdateringar görs i bakgrunden utan att störa övervakningen.

Ett MIVA® Master system består av följande delar:

Centralenheten MIVA® Master (CU) är hjärtat i systemet. Den innehåller den mjukvara och elektronik som behövs för att övervaka, upptäcka, diagnostisera och rapportera förändringar i maskinens tillstånd. Enheten är testad i fabrik och förberedd för att anslutas till MIVA® datainsamlingsenheter (MIVA Slaves). MIVA® Master har kapacitet att kontrollera 255 st MIVA Slaves via en RS-485 nätverkskabel.

Operativsystemet i MIVA® Master är Embedded Windows XP. Med hjälp av en 10/100 Mbps nätverksanslutning kan data och rapporter skickas via LAN ut på Internet. Hårdvara för trådlös kommunikation över mobilnätverket kan fås som option.

MIVA® Slave-enheterna används för vibrationsövervakning. Den levereras antingen med rostfri kapsling enligt IP66 eller för montering på DIN-skena. Varje enhet kan utrustas med 1, 8 eller 16 ingångar för vibrationssignaler och två RPM-signaler för axelvarvtal.


MIVA® 5010 i DIN-utförande

PEMAC® - programvara för tillståndskontroll har flera funktioner:

  • PEMAC® Data Server (PDS) hämtar data från processen och från vibrationsgivarna på maskinerna. Efter varje avläsning av alla mätpunkter på maskinen beräknas ett stort antal parametervärden utifrån signalerna. Intervallet för varje avläsning kan varieras från sekunder till minuter beroende på konfiguration.
  • PEMAC® Alarm Module (PAM) analyserar maskinens tillstånd genom jämförelse av uppmätta parametervärden för axlar, lager, växlar osv med värden hos en standardmaskin. PAM returnerar en rapport i form av en R-fil som visar status på maskinen och dess komponenter i klartext.
  • PEMAC Data Dispatcher (PDD) distribuerar larm och rapporter direkt till lokala och fjärranslutna användare via LAN, WLAN, GSM, GRPS och/eller Internet.
  • PEMAC Report körs på en klient-PC med Windows XP. Programmet läser in rapportfiler (R-filer) som skapats av PAM. Rapporten visar maskinens status i form av färger och visar en statusrapport i klartext.

Klicka här för att läsa mer om programvaran PEMAC®.

Hur MIVA® Master fungerar

Ovanstående MIVA® utrustning och PEMAC® programvara för tillståndskontroll möjliggör en universiell och kostnadseffektiv lösning för tillståndsbaserat underhåll och kvalitetskontroll. Systemet kan användas på valfritt slags roterande maskineri, både under produktion hos slutanvändaren och i samband med leveranstestning efter tillverkning. Data och rapporter med uppgifter om tillstånd både för maskinen och olika felkällor kan läsas in på en PC uppkopplad till det lokala nätverket eller Internet.

Programvaran PEMAC® hämtar löpande vibrations- och processignaler från maskinerna. Ett stort antal parametervärden beräknas från signalerna efter varje avläsning av maskinen. Tillståndet för maskinen och dess komponenter som axlar, växlar, lager osv baseras på jämförelser med motsvarande parametervärden hos en "standardmaskin". Skillnaden mellan dem avgör statusen på maskinen och dess komponenter. En komplett rapport sparas i en R-fil efter varje avläsning.

De metoder som används i MIVA® Master kan mäta maskinens tillstånd som ett ensamt värde (RFA). Värdet är en funktion av alla parametervärden som hämtats från maskinen. Med hjälp av statistiska metoder beräknas gränsvärden för normala, acceptabla och oacceptabla nivåer. De oacceptabla värderna genererar ett larm och ett klartextmeddelande som anger anledningen till larmet.


Fig 1: RFA trend för två typer av fel i en höghastighetscentrifug, defekt lager och obalans i skål, sett över en tidsaxel

MIVA® Hårdvara

MIVA® Master baseras på en centralenhet och ett lämpligt antal och datainsamlingsenheter (MIVA Slave) som installeras intill varje maskin. Masterenheten hanterar alla Slavar via en vanlig nätverkskabel. Vibration-, axelvarvtal- och processignaler ansluts till Slavenheterna, som även har digitala ingångar och utgångar för övervakning av datainsamling och lokala larm.

Programvaran i Masterenheten möjliggör att data och rapporter skickas till fjärranvändare via LAN/Internet eller med hjälp det publika mobila nätverket.

För mer information om denna produkt,  vänligen kontakta VIKON.

Utskriftsversion